جزوه ارث به صورت نموداری و مبسوط
110 بازدید
محل ارائه: دانشگاه آزاد
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث و بررسی ارث به صورت کاربردی