سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
فدراسیون ورزشهای رزمی 
مربی سبک فول کیک بوکسینگ و داور بین المللی این سبک 
 
 
مربیگری از سال 1380 
تدریس 
دانشگاه ازاد ورزقان- ازاد اهر و پیام نور اسکو 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه ازاد ورزقان - اهر و دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
متون فقه 
تدریس 
دانشگاه ازاد ورزقان 
مدرس 
 
 
حقوق جزای عمومی 1، 2، 3 
تدریس 
دانشگاه ازاد ورزقان 
مدرس 
 
 
حقوق جزای اختصاصی 1، 2، 3 
تدریس 
دانشگاه ازاد ورزقان 
مدرس 
 
 
آیین دارسی کیفری 1، 2 
تدریس 
دانشگاه ازاد ورزقان 
مدرس 
 
 
جرم شناسی- کیفر شناسی 
تدریس 
دانشگاه ازاد ورزقان 
مدرس 
 
 
متون حقوقی به زبان انگلیسی  
تدریس 
دانشگاه ازاد- پیام نور 
مدرس 
 
 
حقوق مدنی